Przeznaczone są dla dzieci w każdym wieku, a prowadzone przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze – umiejętność czerpania radości w pracy z dziećmi.

Zajęcia dodatkowe podzielone są na:

  • zajęcia podstawowe – uczestniczą wszystkie przedszkolaki
  • zajęcia fakultatywne – dodatkowo płatne przez rodziców, tylko dla chętnych dzieci

Zajęcia podstawowe

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu. Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język ojczysty, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. W odgrywanych scenkach i zabawach dziecko przyswaja sobie słówka i proste zwroty potrzebne mu w życiu codziennym oraz w relacjach właściwych życiu rodzinnemu i towarzyskiemu. Dziecko uczy się prosić o coś i dziękować, nazywać i opisywać przedmioty oraz obiekty w najbliższym otoczeniu (przedszkole, dom, sklep, świat ulubionych zabawek, zwierzątek). Będzie też umiało wyrazić swój nastrój, uczucia i upodobania, złożyć życzenia. Wszystkich tych umiejętności nabywa poprzez zabawy i gry, w których nie ma przegranych, za to jest dużo ruchu, radości i śmiechu, wierszyków, piosenek i wyliczanek. Nauce towarzyszą zabawy ruchowe, plastyczne, konstrukcyjne i muzyczne ćwiczące spostrzegawczość, zdolności manualne i umiejętność kojarzenia.

Rytmika

Są to zajęcia ruchowo-rytmiczne przy muzyce i z wykorzystaniem różnych instrumentów, co ma istotny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka. W trakcie zajęć – poprzez odpowiednio zaplanowane zabawy i ćwiczenia ruchowe – przedszkolaki poznają podstawowe pojęcia muzyczne, rozwijają słuch i wrażliwość muzyczną. Zajęcie te poprawiają koordynację ruchową, a dodatkowo aktywizują dzieci nieśmiałe, uczą samodyscypliny i wytrwałości. Pozwalają dziecku poznawać możliwości swojego ciała, rozpoznawać i nazywać emocje, nastroje wyrażane muzyką a także odtwarzać je mimiką, gestem, ruchem.

Koncerty muzyczne

Zadaniem koncertów muzycznych jest przybliżenie dzieciom świata muzyki, rozwijanie ich wyobraźni muzycznej oraz zapoznanie z różnymi instrumentami muzycznymi. Na każdym z koncertów jest prezentowany inny instrument muzyczny, np. trąbka, skrzypce. Dzieci mają zawsze możliwość spróbowania gry na instrumencie będącym bohaterem spotkania. Mali uczestnicy biorą aktywny udział w koncertach – tańcząc, śpiewając i akompaniując na instrumentach perkusyjnych.

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla wszystkich dzieci, u których występują trudności w mowie i wymowie. Logopeda diagnozuje rozwój mowy wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, a następnie planuje roczną pracę z dziećmi, które wymagają opieki logopedycznej. Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb, możliwości i tempa pracy poszczególnych dzieci. Prowadzane w oparciu o zasady: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka. Ćwiczenia prowadzone na zajęciach obejmują:

  • pracę nad bogaceniem słownika dziecka;
  • pracę nad stymulacją świadomości językowej m. in. kształceniem form gramatycznych;
  • pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych).

Fizjoterapia i terapia SI

W zajęciach fizjoterapii uczestniczą nieodpłatnie wszystkie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Indywidualna terapia dostosowana do potrzeb każdego dziecka, ukierunkowana jest na zmniejszanie deficytów posturalnych i sensomotorycznych.

Celem zajęć fizjoterapii jest:

  • Normalizowanie wielkości i rozkładu napięcia mięśniowego z uwzględnieniem indywidualnych deficytów u dzieci
  • Aktywizowanie podstawowych układów sensomotorycznych wpływających na poprawność odbioru, przetwarzania i odpowiedzi na bodźce

Zajęcia fakultatywne

Basen

Pływanie to środek do osiągania niezależności… Dzieci z Akademii Malucha korzystają z zajęć na pobliskim basenie „Wodny Raj”. Zajęcia odbywają się raz na 2 tygodnie. Dzieci bawią się i ćwiczą w wodzie pod okiem wykwalifikowanego instruktora.

Zajęcia na pływalni uczą bezpiecznego, swobodnego przebywania i poruszania się w wodzie, uruchamiają inny niż w środowisku lądowym potencjał ruchowy oraz odmienne czucie ciała, służą wzmacnianiu i uaktywnianiu wybranych grup mięśniowych, regulowaniu napięcia mięśniowego i relaksacji.

Piłka nożna

Zajęcia z piłki nożnej prowadzone są przez profesjonalnego trenera na jednym z trawiastych boisk pobliskiego klubu VeraSport przy ulicy Siewnej, gdzie zapewnioną mamy szatnię dziecięcą, niezbędne akcesoria treningowe i piłki.
Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy. Dzieci doskonalą koordynację ciała, szybkość, zwinność i wytrzymałość. Poznają zasady zdrowej rywalizacji i gry fair play.
Ponadto gra zespołowa kształtuje zdolność do pracy w grupie, umiejętność podporządkowania się regułom i budują pozytywne relacje z rówieśnikami.

Capoeira

To zajęcia o charakterze sportowym rozwijające wszystkie cechy motoryczne, wpływa na sprawność układu sercowo-naczyniowego, poprawia elastyczność ciała poprzez rozciąganie i ćwiczenia oddychania. Ćwiczenia wpływają pozytywnie na kondycja dziecka, sylwetka i postawa ciała. Capoeira uczy cierpliwości, samodyscypliny i szacunku dla innych, zwiększa koncentrację i poczucie własnej wartości, buduje pewność siebie i daje dużo radości. Dodatkowo dzieci uczą się słów z języka portugalskiego, poznają tradycyjne rytmy grane na instrumentach perkusyjnych, piosenki, zwroty.

Hip – hop

To taniec nowoczesny i sposób przeżywania oraz wyrażania emocji. Jest formą zabawy i odprężenia, umożliwia regenerację sił fizycznych, psychicznych oraz podnosi sprawność ruchową. Duża swoboda ruchu w tańcu hip – hop, podskoki, bieg, chód, muzyka działają na wyobraźnię dziecka, dostarczają dodatkowych bodźców i przeżyć emocjonalnych. Dzieciom tańczącym tego typu tańce, stwarzamy okazję do wyrażania własnej ekspresji ruchowej. Aby sprawnie wykonywać figury akrobatyczne, niezbędna jest zwinność i sprawność fizyczna. Głównym celem tych zajęć jest stwarzanie dziecku możliwości spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej. Zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności muzyczne, wdrażają do świadomego opanowania całego aparatu ruchowego, kształtują estetykę ruchu.