Witamy dzieci od godziny 7:00 – 9:00

Podstawę programową wychowania przedszkolnego MEN

realizujemy w godzinach 8:00 – 13:00

PRZED ŚNIADANIEM

Rozmowy z dziećmi i zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne; zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę).

Zabawy/ćwiczenia poranne.

Czynności organizacyjno-porządkowe oraz higieniczne w ramach przygotowania do śniadania.

W tym czasie dziecko:

 • wykazuje aktywność w zakresie organizacji swojego życia – podejmuje zabawy wynikające z własnych zainteresowań oraz zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawy w małej grupie, zgłasza propozycje działań, nawiązuje i uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami, a tym samym rozwija umiejętności interpersonalne, usamodzielnia się;
 • pomaga w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin;
 • dba o estetykę otoczenia oraz o higienę osobistą;
 • wyrównuje deficyty rozwojowe oraz rozwija zdolności;
 • rozwija sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych;
 • przygotowuje się do śniadania.

ŚNIADANIE – godzina 9:00

Kulturalne spożywanie posiłków, poprawne posługiwanie się sztućcami.

W tym czasie dziecko:

 • nabywa i doskonali umiejętność posługiwania się sztućcami
 • dowiaduje się o ważnym dla zdrowia znaczeniu racjonalnego odżywiania
 • uczy się kulturalnego zachowania przy stole

PO ŚNIADANIU od godziny 9:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową – zajęcia i zabawy dydaktyczne organizowane przez nauczycielki w oparciu o podstawę programową MEN wspierające rozwój umysłowy, fizyczny i emocjonalno-społeczny dziecka.

W tym czasie dziecko:

 • podejmuje czynności organizacyjne związane z przygotowaniem do zajęć
 • wykazuje naturalną chęć poznania świata wszystkimi zmysłami
 • odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu
 • korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące je pytania
 • buduje zaufanie do siebie („wiarę we własne siły”) i świata („ufność”)
 • poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu
 • rozwija zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze

PRZED OBIADEM

DZIECI MŁODSZE od godziny 10.15 DZIECI STARSZE od godziny 10.30

Pobyt na powietrzu: spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym – korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace gospodarczo-porządkowe itp. lub pobyt w sali (przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych).

Zabawy swobodne oraz inspirowane przez nauczycielki, w tym zabawy ruchowe z różnymi elementami ruchu prowadzone z całą grupą (dzieci młodsze i starsze) lub w małych zespołach.

Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne w ramach przygotowania do obiadu.

W tym czasie dziecko:

 • podejmuje zabawy wynikające z własnej aktywności;
 • uczy się podtrzymywać przyjazne relacje z rówieśnikami;
 • podejmuje czynności organizacyjne;
 • zaspokaja potrzebę czynnego relaksu i ruchu na świeżym powietrzu;
 • przestrzega zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa, koleżeństwa, kultury bycia;
 • dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania;
 • uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych, warsztatach twórczych, zajęciach zorganizowanych lub swobodnych w małych grupach;
 • uczy się akceptować i szanować sposób myślenia oraz wybory innych;
 • przygotowuje się do obiadu.

OBIAD – godzina 12:00

Kulturalne spożywanie posiłków, poprawne posługiwanie się sztućcami.

W tym czasie dziecko:

 • uczy się kultury spożywania posiłków
 • uzyskuje wiadomości dotyczące zasad zdrowego żywienia
 • nabywa i doskonali umiejętność posługiwania się sztućcami

PO OBIEDZIE od godziny 12:30

DZIECI MŁODSZE – leżakowanie, od godziny 14:00 grupy łączone

W tym czasie dziecko:

 • nabywa i doskonali umiejętności samoobsługowe w zakresie rozbierania i ubierania się;
 • odpoczywa podczas słuchania czytanych przez nauczycielki opowiadań, wierszy oraz przy muzyce relaksacyjnej

DZIECI STARSZE

Relaks poobiedni „Kwadrans na bajkę”- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych lub opowiadanych przez nauczycielki testów literackich.

Planowane sytuacje edukacyjne i zajęcia dodatkowe, w tym praca indywidualna i zespołowa z utrwalająca wiadomości i umiejętności dzieci.

Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne w ramach przygotowania do podwieczorku.

W tym czasie dziecko:

 • uczy się rozładowywać stres i napięcia podczas zabaw relaksacyjnych i wyciszających, słucha bajek i opowiadań
 • uczestniczy w zajęciach dodatkowych, zabawach i grach dydaktycznych, oraz ogólnorozwojowych usprawniających funkcje motoryczne, wzrokowe, słuchowe, językowe
 • utrwala i pogłębia zdobyte wiadomości, rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności, wyrównuje deficyty rozwojowe
 • przygotowuje się do podwieczorku

PODWIECZOREK – godzina 15:00

Kulturalne spożywanie posiłków, poprawne posługiwanie się sztućcami.

W tym czasie dziecko:

 • nabywa i doskonali umiejętność posługiwania się sztućcami
 • dowiaduje się o ważnym dla zdrowia znaczeniu racjonalnego odżywiania
 • uczy się kulturalnego zachowania przy stole

O PODWIECZORKU od godziny 15:30 – 17:00

Zabawy w sali lub na powietrzu – zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy ze śpiewem i przy muzyce, omawianie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci do domów.

W tym czasie dziecko:

 • podejmuje zabawy wynikające z własnych zainteresowań oraz zajęcia indywidualne według własnych pomysłów lub zabawy w małej grupie, zgłasza propozycje działań,
 • wykazuje naturalną chęć poznawania świata wieloma zmysłami, usamodzielnia się;
 • pomaga w porządkowaniu sali, dba o estetykę otoczenia
 • rozwija indywidualne zainteresowania i zdolności
 • dzieli się wrażeniami i przeżyciami z rówieśnikami i bliskimi